Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba: kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia osobných údajov: účtovnícka spoločnosť, dopravca
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov-na základe písomnej žiadosti, alebo odhlásenia sa vo svojom konte, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na splnenie povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne zlikvidované vymazaním. Aktualizáciu osobných údajov môže dotknutá osoba -registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení
2. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, zabezpečenie dodávky pre plnenie zmluvy.
3. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
4. Doba uchovávania osobných údajov – na neurčito s možnosťou žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a to žiadosťou, ktorá môže byť doručená písomne, alebo mailom

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – na neurčito s možnosťou žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a to žiadosťou, ktorá môže byť doručená písomne, alebo mailom

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania Cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka,

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookies používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia Vášho prehliadača.
4. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Ak teda napr. cielite reklamu/newsletter na základe predchádzajúcich nákupov, je potrebné aj toto právo zahrnúť do obchodných podmienok.

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje len v rozsahu potrebnom pre účely uvedené v týchto zásadách a používa patričné bezpečnostné technológie, ktorými zaisťuje bezpečnosť, integritu a ochranu súkromia u všetkých osobných údajov. Všetky osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Prevádzkovateľ nemôže vďaka povahe prostredia internetu úplne zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré užívatelia na weby Prevádzkovateľa vložia. Prevádzkovateľ ale používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré sú všeobecne doporučené k tomu, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom.

Kontaktné informácie

V prípade potreby je možné kontaktovať Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom e-mailu oliver.noga@n2n.sk